30 d’agost de 2016

Concurs Fotogràfic Bonviure Trek 2.016

BONVIURE TREK convoca per quarta vegada un concurs de fotografia de viatge per a tots aquells que viatgem junts.
Deixeu anar la vostra creativitat, gaudiu i compartiu amb tots plegats els vostres millors records.


BASES:
1.Podran participar en aquest concurs fotogràfic aquelles persones que hagin contractat un o més d’un viatge amb Bonviure Trek a partir de 1 de Novembre del 2015 i fins al 31 d'Octubre de 2016. 

2.Les fotos han de ser pròpies del participant i fetes durant algun dels viatges realitzats en el període esmentat. El nom i dades de contacte del participant s’hauran d’adjuntar en el moment d’enviar-les així com el nom del viatge que pertanyen les fotos.

3.Els participants hauran de ser majors d’edat dins la CEE.

4.No entraran en el concurs les persones no físiques, es a dir, associacions o empreses. Tampoc podran formar part del concurs guies i altre personal de Bonviure Trek.

5.S'admet fins un màxim de 5 fotografies per participant i per viatge. Aquestes han de ser inèdites -també s'acceptaran les fotos que hagin estat exposades al facebook de Bonviure Trek i hagin estat realitzades pel concursant- originals i no han d'haver estat premiades amb anterioritat. Cap tercera part pot tenir llicència o drets sobre les imatges presentades al concurs.

6.Les imatges han de presentar-se en format digital, amb un pes mínim de 1Mb i màxim 5Mb, a 300 dpi de resolució i guardades en format JPG o TIFF. S'acceptaran retocs fotogràfics però no fotomuntatges. Qualsevol fotografia que no compleixi aquests requisits serà exclosa del concurs. No s’admetran fotografies amb marques d’aigua impresa.

7.El termini d'entrega de les fotografies és fins el 31 d'Octubre de 2016El resultat del concurs es farà públic al nostre facebook  https://www.facebook.com/Bonviure   la setmana del 21 de Novembre de 2016.

8.Les fotografies presentades quedaran en poder de Bonviure Trek, qui podrà exposar-les, publicitar-les i editar-les en qualsevol tipus de material divulgatiu i/o promocional, sense que l'autor pugui reclamar cap dret ni compensació econòmica pel seu ús.

9.Ens heu de fer arribar les fotografies a la següent adreça de correu electrònic: fotoconcurs@bonviure.com amb el vostre nom i cognoms, viatge al qual pertany la fotografia, data quan es va realitzar el viatge i títol de la fotografia presentada. No entraran en concurs fotografies enviades a altres adreces.

10.La participació en aquest concurs implica la plena acceptació de totes i cadascuna de les bases, així com la decisió inapel·lable del jurat. En cas que el jurat dictaminés que la qualitat de les fotos no s’avé amb el premi pot deixar algun premi desert, en aquesta circumstància el mateix jurat posaria igualment un premi de compensació.


PREMIS:
1.PRIMER PREMI: 500 €. A descomptar en qualsevol viatge de més de 10 dies, entre 01/12/2016 i 30/11/2017, , publicat a www.bonviure.com, o bé en diferents viatges del mateix període que sumin en total 10 o més dies (en la suma de viatges fins a comptar els 10 dies no compten els viatges d’un sol dia).

2.SEGON PREMI: 300 €. A descomptar en qualsevol viatge de més de 6 dies, entre 01/12/2016 i 30/11/2017, publicat a www.bonviure.com, o bé en diferents viatges del mateix període que sumin en total 6 o més dies (en la suma de viatges fins a comptar els 6 dies no compten els viatges d’un sol dia).

3.TERCER PREMI: 200 €. A descomptar en qualsevol viatge de 4 dies o més, entre 01/12/2016 i 30/11/2017, publicat a www.bonviure.com , o bé en diferents viatges del mateix període que sumin en total 4 o més dies (en la suma de viatges fins a comptar els 4 dies no compten els viatges d’un sol dia).CONDICIONS PREMI CONCURS FOTOGRÀFIC
1.El premi només podrà ser utilitzat pel guanyador/titular del concurs “Concurs Fotogràfic Bonviure Trek 2.016" organitzat per Bonviure Trek

2.No es podrà traspassar el premi a terceres persones.

3.S’haurà de fer ús del premi exclusivament en viatges del període que va des de l’ 1 de desembre de 2016 fins el 30 de Novembre de 2017

4.El premi no s’entregarà en cap cas en efectiu sinó que es descomptarà del preu del viatge o dels viatges escollits i publicats a la web: www.bonviure.com

5.Les fotografies guanyadores del concurs es faran públiques al nostre Facebook https://www.facebook.com/Bonviure   la setmana del 21 de Novembre de 2016 i els guanyadors donen dret a la publicació del seu nom per part de Bonviure Trek en les seves pàgines oficials i blog.


JURAT
El jurat d'aquest premi està format per l'equip de Bonviure Trek i professionals del món de la fotografia. La persona física que té accés al nom del participant al que correspon cada imatge no formarà part del jurat per tal de garantir-ne la imparcialitat.


PERÍODE D’ENVIAMENT I E-MAIL D’ENVIAMENT
A partir d’ara mateix fins el 31 d'Octubre. No cal que espereu al 31 d'Octubre, podeu enviar-les ara mateix a fotoconcurs@bonviure.comVERSIÓN EN ESPAÑOL
BONVIURE TREK convoca por tercera vez un concurso de fotografía de viaje para todos aquellos que viajamos juntos.
Suelta tu creatividad, disfruta y comparte con todos tus mejores recuerdos.


BASES:
1.Podrán participar en este concurso fotográfico aquellas personas que hayan contratado uno o más de un viaje con Bonviure Trek a partir de 1 de Noviembre de 2015 y hasta el 31 de Octubre de 2016.

2.Las fotos deben ser propias del participante y hechas durante alguno de los viajes realizados en el periodo mencionado. El nombre y datos de contacto del participante se deberán adjuntar en el momento de enviarlas así como el nombre del viaje al que pertenecen las fotos.

3.Los participantes deberán ser mayores de edad dentro de la CEE.

4.No entrarán en el concurso las personas no físicas, es decir, asociaciones o empresas. Tampoco podrán formar parte del concurso guías y demás personal de Bonviure Trek.

5.Se admiten hasta un máximo de 5 fotografías por participante y por viaje. Estas deben ser inéditas -también se aceptarán las fotos que hayan sido expuestas en el facebook de Bonviure Trek y hayan sido realizadas por un participante, han de ser originales y no deben haber sido premiadas con anterioridad. Terceras partes no puede tener licencia o derechos sobre las imágenes presentadas al concurso.

6. Las imágenes deben presentarse en formato digital, con un peso mínimo de 1Mb y máximo 5Mb, a 300 dpi de resolución y guardadas en formato JPG o TIFF. Se aceptarán retoques fotográficos pero no fotomontajes. Cualquier fotografía que no cumpla estos requisitos será excluida del concurso. No se admitirán fotografías con marcas de agua impresa.

7.El plazo de entrega de las fotografías es hasta el 31 de Octubre de 2016. El resultado del concurso se hará público en nuestro facebook https://www.facebook.com/Bonviure la semana del 21 de Noviembre de 2016.

8. Las fotografías presentadas quedarán en poder de Bonviure Trek, quien podrá exponerlas, publicitar y editar en cualquier tipo de material divulgativo y / o promocional, sin que el autor pueda reclamar ningún derecho ni compensación económica por su uso.

9.Las fotografias se han de enviar a la siguiente dirección de correo electrónico: fotoconcurs@bonviure.com con nombre y apellidos, viaje al que pertenece la fotografía, fecha cuando se realizó el viaje y título de la fotografía presentada. No entrarán en concurso fotografías enviadas a otras direcciones.

10.La participación en este concurso implica la plena aceptación de todas y cada una de las bases, así como la decisión inapelable del jurado. En caso de que el jurado dictaminara que la calidad de las fotos no se aviene con el premio puede dejar algún premio desierto, en esta circunstancia el mismo jurado pondría igualmente un premio de compensación.


PREMIOS:
1.Primer PREMIO 500 €. A descontar en cualquier viaje de más de 10 días, entre el 01/12/2016 y 30/11/2017, publicado en www.bonviure.com, o bien en diferentes viajes del mismo periodo que sumen en total 10 o más días ( en la suma de viajes hasta contar los 10 días no cuentan los viajes de un solo día).

2.Segundo PREMIO: 300 €. A descontar en cualquier viaje de más de 6 días, entre el 01/12/2016 y 30/11/2017, publicado en www.bonviure.com, o bien en diferentes viajes del mismo periodo que sumen en total 6 o más días (en la suma de viajes hasta contar los 6 días no cuentan los viajes de un solo día).

3.TERCER PREMIO: 200 €. A descontar en cualquier viaje de 4 días o más, entre el 01/12/2016 y 30/11/2017, publicado en www.bonviure.com, o bien en diferentes viajes del mismo periodo que sumen en total 4 o más días (en la suma de viajes hasta contar los 4 días no cuentan los viajes de un solo día).CONDICIONES PREMIO CONCURSO FOTOGRÁFICO
1.El premio sólo podrá ser utilizado por el ganador / titular del concurso "Concurso Fotográfico Bonviure Trek 2016" organizado por Bonviure Trek

2.No se podrá traspasar el premio a terceras personas.

3.Se podrá hacer uso del premio exclusivamente en viajes del periodo que va desde el 1 de diciembre de 2016 hasta el 30 de Noviembre de 2017

4.El premio no se entregará en ningún caso en efectivo sino que se descontará del precio del viaje o los viajes escogidos y publicados en la web: www.bonviure.com

5. Las fotografías ganadoras del concurso se harán públicas en nuestro Facebook https://www.facebook.com/Bonviure la semana del 21 de Noviembre de 2016 y los ganadores dan derecho a la publicación de su nombre por parte de Bonviure Trek en las sus páginas oficiales y blog.


JURADO
El jurado de este premio está formado por el equipo de Bonviure Trek y profesionales del mundo de la fotografía. La persona física que tiene acceso al nombre del participante al que corresponde cada imagen no formará parte del jurado para garantizar su imparcialidad.


PERIODO DE ENVÍO Y E-MAIL DE ENVÍO
A partir de ahora mismo hasta el 31 de Octubre. No es necesario que espere al 31 de Octubre, puede enviarlas ahora mismo en fotoconcurs@bonviure.comCap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Bonviure sempre intenta crear un clima de relacions favorable, per això et demanem que no publiquis cap comentari que pugui ser ofensiu.

Gràcies!